Tag Archives: chiến lược

Ngành chế tạo máy đạt những cột mốc mới

Ngành chế tạo máy đạt những cột mốc mới

Chúng ta cần chú trọng phát triển ngành cơ khí nói chung và ngành chế tạo máy nói riêng. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Chính phủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu